Шилэн данс      Ажлын цаг : Даваа - Баасан 8.30 - 17.30
Бүтээгдэхүүн

Ачаа тээврийн даатгал

Үндэсний Давхар Даатгал ХК нь дотоод болон гадаад ачаа тээврийн даатгалд давхар даатгалын үйлчилгээг дотоодын даатгагч нарт үзүүлж байна.
Авто тээврийн хэрэгсэл, галт тэрэг, нисэх онгоц болон усан онгоцоор өөрийн болон бусдын эзэмшлийн ачаа бараа, эд материалыг Монгол Улсад болон гадаадад гэрээний үндсэн дээр экспорт, импортоор тээвэрлэхэд учирч болох эрсдэлүүдээс үүссэн тээвэрлэгдэж буй ачаа барааны хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой даатгалын бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын үнэлгээг тээвэрлэгдэж буй ачаа барааны үнэлгээгээр тогтоодог.   

Доорх эрсдэлүүдээс даатгана. Үүнд:

  • Замын хөдөлгөөнд оролцож байх үеийн бүхий л төрлийн эрсдэл
  • Байгалийн эрсдэл
  • Гал, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт
  • Гуравдагч этгээдийн хорлон сүйтгэх үйлдэл
  • Тээвэрлэлтийн үеийн гэнэтийн осол гэх мэт эрсдэлүүд орно